Ubytování: 1200,- objekt/noc
Max. počet osob: 2
Vratná kauce: 1000,-
Minimální délka pobytu: 2 dny
Objekt musí být při předání uklizený.
Ulice a Čp: Vypálená 1624
Město: Vracov
GPS: N 48.9731109 E 17.213185

Ubytovaný souhlasí s úhradou poškozeného zařízení, které způsobil.

Výčet některých předmětů:

Polštář 400,- Kč
Peřina 600,- Kč
Povlečení 500,- Kč
Prostěradlo 250,- Kč
Koš 300,- Kč
Ručník 100,- Kč
Šatní skříň 9000,- Kč
Skříň pod TV 6000,- Kč
TV 5000,- Kč
SET TOP BOX 800,- Kč
Postel 3000,- Kč
Matrace 2500,- Kč
Pracovní stůl -kuchyň 2000,- Kč
Lednice 5000,- Kč
Mikrovlnka 1000,- Kč
Talíř 40,- Kč
Hrnek 50,- Kč
Příbor 50,- Kč
Police 90,- Kč
Dveře dole sklep 16000,- Kč
Klíče, výměna vložky 1000,- Kč


K uvedeným cenám bude připočteno DPH dle platného zákona.


 1. V celém sklepě je ZAKÁZÁNO KOUŘIT ! Vyjma prostoru k tomu určenému (terasa).
 2. Vchodové dveře od sklepu je nutno ZAMYKAT.
 3. Každou zjištěnou závadu je třeba ihned ohlásit, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu odstranění.
 4. Platba se provádí v hotovosti předem. Platba fakturou je možná pouze po předchozí dohodě.
 5. Uhrazené ubytování je závazné, storno podmínky po uhrazení platby jsou v plné výši!
 6. Tento ubytovací řád je nedílnou součástí ubytovacích zařízení a ubytovaný je povinen se s ním důkladně seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel.
 7. Stížnosti ubytovaných, jakož i všechny záležitosti týkající se ubytování se přijímají na tel.: 606 222 649
 8. Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování a to v plné výši. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti, nebo jiné osoby ubytované s hostem
 9. Host má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování. Při nástupu obdrží klíč od penzionu - hlavních dveří. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit jejich odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v penzionu ubytovány. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit penzionu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč. Tím není dotčeno právo penzionu domáhat se náhrady způsobené škody.
 10. Host je povinen:
  ▪ dodržovat pořádek a před ukončením pobytu uvést do původního stavu
 11. Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:
  ▪ provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách
  ▪ přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě
 12. Host dále v prostorách penzionu nesmí:
  ▪ nosit zbraň a střelivo, nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití
  ▪ držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem
 13. Rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědni zajistit dodržování čistoty v pokojích. Jedná se zejména o ochranu postelí před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu.
 14. Provozovatel je povinen odevzdat hostu prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
 15. Penzion ubytuje hosta od 14.00 hodin příslušného dne a host je povinen pokoj opustit v den odjezdu do 10.00 hodin. Nedodrží-li host tuto dobu, bude mu účtována cena za další den pobytu.
 16. Závazná rezervace lůžek je zajištěna do 17:00 hodin příslušného dne.